Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2017

Iguuana
Urodziłam się zbyt wrażliwa, zbyt dumna, ale też zbyt krucha.
Iguuana
7283 91ed
Reposted fromhighlmittel highlmittel viafpletz fpletz
2634 5c1c
Reposted fromfakinszit fakinszit viaphilomath philomath
Iguuana
4603 1525

March 19 2017

Iguuana

March 10 2017

Iguuana
To może zabrzmieć jak banał, ale kiedy czujesz się piękna i silna w środku, to widać na zewnątrz.
— Angelina Jolie
Reposted fromflorentyna florentyna viaover-land over-land
4857 42c4 500

timbllr:

I’m only happy when it rains by Louis Dazy

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed vialexxie lexxie

March 08 2017

Iguuana
4251 7a9b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyszkaminnie myszkaminnie

March 07 2017

Iguuana
Reposted fromweightless weightless vialora lora
Iguuana
Nie planuj tego, co ma być za pięć lat. Życie jest nieprzewidywalne, może się potoczyć zupełnie inaczej niż oczekujesz. Najpierw zacznij od 5 miesięcy,czy pół roku, aby mieć do czego dążyć. I nie martw się na zapas, co będzie za parę lat. Obiecam ci jedno, poradzisz sobie, tak jak robiłaś do do tej pory.
— Skydelan (A.S)
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
Iguuana
0184 4961
Reposted fromkwiatkozerca kwiatkozerca vialatusek latusek
Iguuana
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromnivea nivea vialaluna laluna
Iguuana

March 06 2017

Iguuana
6200 7e98
Reposted fromIriss Iriss viamikrokosmos mikrokosmos
Iguuana
9781 b0e5 500
my heart is ocean
Iguuana
4839 2a7f
Reposted fromhipotermiia hipotermiia viaadurowe adurowe
Iguuana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl